Ngành kiểm toán tiếng Anh là gì ? Các loại kiểm toán viên

126

Định nghĩa của ngành kiểm toán 

Kiểm toán là công việc của kiểm toán viên kiểm tra báo cáo tài chính của một tổ chức – được báo cáo hàng năm – bởi một người độc lập với tổ chức đó. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo bao gồm tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các báo cáo khác.

Ngành kiểm toán tiếng Anh là gì ?

Ngành kiểm toán trong tiếng Anh là Audit Sector

nganh-kiem-toan-tieng-anh-la-gi

Kiểm toán viên là gì ?  Các loại kiểm toán viên 

Kiểm toán viên chính là người được ủy quyền để xem xét và xác minh tính chính xác của hồ sơ tài chính để đảm bảo rằng các công ty tuân thủ luật thuế. Họ sẽ đảm bảo là các doanh nghiệp tránh việc gian lận, chỉ ra sự khác biệt trong phương pháp kế toán và đôi khi là làm việc dựa trên cơ sở tư vấn, giúp các tổ chức tìm ra cách để tăng hiệu quả hoạt động. Kiểm toán viên làm việc với nhiều loại năng lực khác nhau trong các ngành khác nhau.

Kiểm toán viên gồm có 4 loại :

  • Kiểm toán viên nội bộ : được các tổ chức thuê để đưa ra các đánh giá nội bộ, độc lập và khách quan về các hoạt động tài chính cũng như các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả quản trị công ty. Họ báo cáo những phát hiện trong tài chính của mình, bao gồm cả những lời khuyên về cách điều hành công việc kinh doanh tốt hơn.
  • Kiểm toán viên bên ngoài : thường làm việc cùng với các cơ quan chính phủ. Họ có nhiệm vụ cung cấp ý kiến ​​khách quan, công khai về các báo cáo tài chính của tổ chức và đưa ra thông tin liệu chúng có thể hiện một cách công bằng và chính xác tình hình tài chính của tổ chức hay không.

nganh-kiem-toan-tieng-anh-la-gi

  • Kiểm toán viên chính phủ :  có nhiệm vụ là duy trì và kiểm tra hồ sơ của các cơ quan chính phủ và của các doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh tuân theo các quy định của chính phủ hoặc thuế. Các kiểm toán viên được chính phủ tuyển dụng phải đảm bảo doanh thu nhận được và chi theo luật cũng như theo quy định. Họ sẽ là người phát hiện việc tham ô và gian lận, phân tích các kiểm soát kế toán của cơ quan và đánh giá việc quản lý rủi ro.
  • Kiểm toán viên pháp y  :  là người chuyên về tội phạm và được tuyển dụng bởi các tổ chức thực thi pháp luật.

Chú ý đặc biệt về kiểm toán viên

Kiểm toán viên sẽ không chịu trách nhiệm về các giao dịch xảy ra sau ngày lập báo cáo của họ. Hơn nữa, kiểm toán viên không nhất thiết phải phát hiện tất cả các trường hợp gian lận hoặc những trình bày sai lệch về tài chính; trách nhiệm chủ yếu thuộc về đội ngũ quản lý của tổ chức.

Các cuộc kiểm toán chủ yếu được tiến hành nhằm để xác định liệu báo cáo tài chính của một công ty có được “trình bày một cách hợp lý” hay không. Nói cách khác, điều này có nghĩa là các cuộc kiểm toán không phải lúc nào cũng có đủ cơ sở để xác định các trường hợp gian lận. 

Nguồn : https://biggerpenisxxl.info/

 

Bình luận